اصلاحیه «دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص» ابلاغ شد

اصلاحیه «دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص» ابلاغ شد
انتقال وجه از حساب سپرده یک شخص حقیقی به سایر حساب‌های سپرده آن شخص به هر میزان از طریق درگاه های پرداخت غیرحضوری منوط به آن که هر دو سپرده، انفرادی (و نه مشترک) باشند، مجاز است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو بخشنامه شماره 322432‏/00 مورخ 11‏/11‏/1400 موضوع ابلاغ اصلاحیه «دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص» مصوب جلسه مورخ 21‏/10‏/1400 شورای پول و اعتبار، آن شورا در یک‌هزار و سیصد و پنجاه و پنجمین جلسه مورخ ۲۷‏/12‏/1401، با پیشنهاد الحاق یک تبصره‌به شرح ذیل به ماده (۸) دستورالعمل مذکور موافقت کرد:

تبصره ۳‏- تراکنش‌های انتقال وجه غیرحضوری که مبدأ و مقصد آن یکسان و از نوع انفرادی متعلق به یک شخص حقیقی است، از رعایت حدود مقرر در این ماده مستثنی می‌باشد."

  بر این اساس، انتقال وجه از حساب سپرده یک شخص حقیقی به سایر حساب‌های سپرده آن شخص به هر میزان، منوط به آن که هر دو سپرده، انفرادی (و نه مشترک) باشند، در آستانه‌های مذکور در ماده (8) دستورالعمل یادشده، مورد احتساب قرار نخواهد گرفت.  به موجب بند (10) جدول مندرج در ماده (6) اصلاحیه «دستورالعمل نحوه اخذ مستندات موضوع تبصره (۲) ماده (۱۱) و تبصره (۱) ماده (۱۲) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص» ابلاغی طی بخشنامه شماره 5746‏/02 مورخ 16‏/01‏/1402 نیز، انتقال وجه بین حساب‌های سپرده اشخاص، مستلزم اخذ مستند نمی‌باشد.

ماده 8  «دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص» به شرح زیر است:
    ماده 8 ـ مؤسسه اعتباری موظف است، آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های پرداخت غیرحضوری، از کلیه حساب‌های سپرده متعلق به مشتري حقیقی در آن مؤسسه اعتباری را به روزانه مبلغ یک میلیارد ریال محدود نماید.
تبصره 1ـ آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های پرداخت غیر حضوری براي مشتري حقيقي فاقد سپرده تجاري، ماهانه مبلغ پنج ميليارد ريال مي‌باشد.
تبصره ۲- آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های پرداخت غیرحضوری در مورد اشخاص حقوقی بر مبنای سطح ریسک پولشویی توسط هیئت عامل بانک مرکزی تعیین می‌شود.
تبصره ۳- تراکنش‌های انتقال وجه غیرحضوری که مبدأ و مقصد آن یکسان و از نوع انفرادی متعلق به یک شخص حقیقی است، از رعایت حدود مقرر در این ماده مستثنی می‌باشد.

اصلاحیه «دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص»


تعداد بازديدها:   7,798