نتایج آزمون گواهینامه «مهارت انجام عملیات قرض‌الحسنه» اعلام شد

اسامی پذیرفته شدگان آزمون گواهینامه مهارت انجام عملیات قرض‌الحسنه دوره اول  اعلام شد.
 
به گزارش روابط  عمومی بانک مرکزی؛ پیرو برگزاری آزمون گواهینامه مهارت انجام عملیات قرض‌الحسنه دوره اول در روز دوم شهریور ماه سال جاری اسامی پذیرفته شدگان آزمون اشاره شده به شرح فهرست زیر اعلام می شود:
 
اسامی پذیرفته شدگان آزمون گواهینامه مهارت انجام عملیات قرض‌الحسنه دوره اول- دوم شهریور ماه سال 1402
ردیفنامنام خانوادگینام بانک/سازمانشماره گواهینامه
1امیرمحمددبوریصندوق قرض الحسنه توسعه نوآوری ایرانیان01/7001
2محمدنوروزیصنعت و معدن01/7002
3سعیدترکانتوسعه تعاون01/7003
4محمدصادقعبداللهی پورتأمین سرمایه کاردان01/7004
5مهدیتقوی مقدممسکن01/7005
6فریبانیازیرفاه کارگران01/7006
7مجتبینعیم آبادیملی ایران01/7007
8رضاحسین زاده سورهتامین سرمایه لوتوس پارسیان01/7008
9محمدفولادی تالاریصندوق قرض الحسنه توسعه عصر شمال01/7009
10سید محمدمهدیحسینیرفاه کارگران01/7010
11محسنمصطفی پور خیبریصندوق درشرف تاسیس تک شعبه ای ارحام مهرآفرین سبحان01/7011
12حسینمصطفی پورصندوق درشرف تاسیس تک شعبه ای ارحام مهرآفرین سبحان01/7012
13امیرمصطفی پورصندوق در شرف تاسیس ارحام مهرآفرین سبحان01/7013
14سیداحمدسجاددوستصندوق قرض الحسنه امدادکامیونداران و رانندگان شهرستان مبارکه01/7014
15حسنعلینصیریقرض الحسنه منشور غدیر01/7015
16سیدمهدیمیرزاییقرض الحسنه مهرگان نوید پارت01/7016
17محسنصابر فریمانیصندوق در شرف تاسیس ارحام مهرآفرین سبحان01/7017
18امینفضل علیصندوق قرض الحسنه امید آینده گلوگاه01/7018
19حسنآلبویهسامان01/7019
20محمدالهیقرض الحسنه مهر ایران01/7020
21مهینرزم آبادیصندوق در شرف تاسیس تک شعبه ای ارحام مهرآفرین سبحان01/7021
22غلامرضامصطفی پورصندوق در شرف تاسیس ارحام مهرآفرین سبحان01/7022
23سهرابسلمان زادهقرض الحسنه مهرگان نوید پارت01/7023
24مجیدزارع دوستصندوق در شرف تاسیس ارحام مهرآفرین سبحان01/7024
25سعیدندیریصندوق قرض الحسنه منشورغدیر01/7025
26حسینشنائیانسامان01/7026
27مرتضیغروبیصندوق قرض الحسنه ندای سهند آذربایجان01/7027
28امیرشفیعیصندوق قرض الحسنه حمزه سیدالشهدا01/7028
29طاهرهشفیعیصندوق قرض الحسنه حمزه سیدالشهدا - کلاک نو کرج01/7029
30هادیامیرخانلوصندوق قرض الحسنه شهید بهشتی گلوگاه01/7030
31ابوالفضلمهوریقرض الحسنه حضرت علی01/7031
32حامدخسرویکارمند بخش خصوصی01/7032
33قاسمخدریسامان01/7033
34ساعدترابیقرض الحسنه مهرگان نوید پارت01/7034
35علی اکبرناصریقرض الحسنه مهرگان نوید پارت01/7035


تعداد بازديدها:   5,808