تحولات بخش واقعي اقتصاد ايران در سه‌ماهه اول 1402 

رشد اقتصادي در سه‌ماهه اول سال 1402 معادل 6.2 درصد محقق شد/ سه برابر مدت مشابه پارسال

رشد اقتصادی  کشور در سه ماهه اول 1402 معادل  6.2 درصد و رشد اقتصادی بدون نفت طی این دوره معادل 5.2 درصد بوده است. مقایسه ارقام سال جاری با رشد اقتصادی سه ماهه نخست سال 1401 نشان از افزایش بیش از سه برابری رشد اقتصادی کشور دارد.

اهم تحولات رشد اقتصادي
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی؛ بر اساس محاسبات مقدماتي اداره حساب‌هاي اقتصادي اين بانک، توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه (به قيمت‌هاي ثابت سال 1395) در سه‌ماهه اول سال 1402 به رقم 3802.1 هزار ميليارد ريال رسيده که در مقایسه با سه‌ماهه اول سال 1401، به میزان 6.2 درصد رشد داشته است. همچنين رشد اقتصادي بدون نفت طي دوره مذکور معادل 5.2 درصد بوده است.
 
.

لازم به توضیح است عملکرد رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت کشور در فصل اول سال 1401 به ترتیب معادل 1.9 و 1.7 درصد بوده است. مقایسه ارقام مزبور با عملکرد رشد اقتصادی در سه ماهه نخست سال 1402 حاکی از افزایش بیش از سه برابری رشد اقتصادی کشور در فصل اول سال 1402 نسبت به فصل اول سال 1401 می‌باشد.
 
.
 
بررسي عملکرد رشد اقتصادي بر حسب گروه فعاليت‌هاي اقتصادي (به قيمت‌هاي ثابت سال 1395) نشان مي‌دهد، رشد توليد ناخالص داخلي در سه‌ماهه اول سال 1402 حاصل تحقق رشد مثبت ارزش افزوده در تمامي گروه‌ها بوده است. لازم به توضيح است در دوره مورد گزارش، رشد محقق شده گروه‌هاي "نفت و گاز"، "خدمات"، "صنايع و معادن" و "کشاورزي، جنگلداري و ماهيگيري" نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتيب معادل 16.4، 6.2، 3.7 و 2.2 درصد بوده است که مقایسه آن با ارقام مشابه در فصل اول سال 1401 حاکی از بهبود رشد ارزش افزوده تمامی گروه‌های اقتصادی می‌باشد. خاطرنشان مي‌گردد سهم گروه‌هاي مزبور از رشد 6.2 درصدي محقق شده در سه ماهه اول سال 1402 به ترتيب معادل 1.5، 3.6، 0.8 و 0.2 واحد درصد بوده است.
 
.
 
.

شايان ذکر است رشد مثبت توليد ناخالص داخلي در فصل اول سال 1402 در تداوم رشد اقتصادي مثبت محقق شده از فصل اول سال 1399 تا فصل چهارم سال 1401 بوده است؛ به نحوي که ميزان رشد اقتصادي کشور در فصول سال 1401 به ترتيب برابر با 1.9، 3.9، 4.9 و 5.3 درصد بوده است.

بررسی توليد ناخالص داخلي برحسب اقلام هزينه نهايي در سه‌ماهه اول سال 1402 نشان مي‌دهد، "هزينه‌هاي مصرف نهايي بخش خصوصي"، "هزينه‌هاي مصرف نهايي بخش دولتي" و "تشکيل سرمايه ثابت ناخالص" به قيمت‌هاي ثابت سال 1395 به ترتیب از نرخ‌رشد 8.2، 5.3 و 2.0 درصدي نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار بوده‌اند؛ رشد ارقام مزبور در فصل اول سال 1401 نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن به ترتیب معادل 6.4، 6.5- و 1.4- درصد بوده است.
 
.


تعداد بازديدها:   5,414