نتایج دوره دوم آزمون «مهارت انجام عملیات قرض‌الحسنه» اعلام شد

اسامی پذیرفته شدگان دوره دوم آزمون مهارت انجام عملیات قرض‌الحسنه اعلام شد.
 
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی؛ پیرو برگزاری آزمون مهارت انجام عملیات قرض‌الحسنه دوره دوم در روز هجدهم آبان ماه سال جاری، اسامی پذیرفته شدگان به شرح فهرست زیر اعلام می شود:

اسامی پذیرفته شدگان آزمون گواهینامه مهارت انجام عملیات قرض‌الحسنه دوره دوم- هجدهم آبان ماه سال 1402
ردیفنامنام خانوادگینام بانک/سازمانشماره گواهینامه
1امیرحسینزندیدانشگاه تهران02/7001
2حسنزارع محلهبانک سپه02/7002
3سیدمهدیبنی طباصندوق قرض الحسنه توسعه نوآوری ایرانیان02/7003
4میثمخسروی ویشکائیصندوق قرض الحسنه توسعه نوآوری ایرانیان02/7004
5مرتضیمیشکارمطلقدانشگاه شهید بهشتی02/7005
6حمیدهادی ورنامخواستی بانک ملي ايران02/7006
7محمدکاظمی ورنامخواستی بانک سپه02/7007
8حسینبابائی بانک دي02/7008
9فاطمهایزدیصندوق باران02/7009
10مجیدافتخاری خراسانی بانک كشاورزي02/7010
11محمد مهدیخجسته سرکاردارگروه مالی کارآمد02/7011
12مهدیهابراهیمیصندوق02/7012
13سعیدشجاعیصندوق قرض الحسنه توسعه نوآوری ایرانیان02/7013
14وحیدگل مکانیصندوق قرض الحسنه فرهنگیان02/7014
15زهرامرادیصندوق قرض الحسنه در شرف تاسیس اندوخته مهرپویان جاوید02/7015
16خلیلمحمدیصندوق قرض الحسنه خوئینی ها02/7016
17مجیدطاهریصندوق قرض الحسنه در شرف تاسیس اندوخته مهرپویان جاوید02/7017
18مقدادهمتیعضو هيئت قرض الحسنه پرديس02/7018
19سید علیرضاسجادیان فدائیقرض الحسنه در شرف تاسیس آینده سازان میهن02/7019
20حسنموسویقرض الحسنه مهر ايران02/7020
21علیجانیصندوق قرض الحسنه خویینی ها02/7021
22حسینغیاثوند بانک توسعه تعاون02/7022
23اصغرکرمی ورنامخواستی بانک رفاه كارگران02/7023
24سیدمهدیشریفی سرندصندوق باران02/7024
25محمدرضامددیصندوق قرض الحسنه غدير گلپايگان02/7025
26مهوانعلیدوستبیمارستان طوس02/7026
27مهدیهاتفبنیاد علوی02/7027
28مهدیامجدیراه آهن02/7028
29فائزهشفیعیصندوق قرض‌الحسنه حمزه سیدالشهدا کرج02/7029
30عبدالرضاشیری ورنامخواستیصندوق قرض الحسنه امام رضا (ع)02/7030
31سیامکمقاصدی بانک سپه02/7031
32سیدامیرمیرزکیئیصندوق قرض الحسنه نوین اسلامی کرج02/7032
33محمدمهدیاشراقیبنیاد علوی02/7033
34سید ابوالفضلموسوی فاضل بانک شهر02/7034
35مجیدعابدینصندوق قرض الحسنه کرامت احمدآباد مستوفی02/7035
36اصغررنجکشقرض الحسنه فرهنگیان02/7036
37ابراهیمزاهدی سیسشرکت تعاونی روستایی سیس02/7037
38خلیلنقیب زادهصندوق قرض الحسنه توسعه نوآوری ایرانیان02/7038
39سیدجوادشریفی سرندصندوق باران02/7039
40محمد علیحسین زادهصندوق قرض الحسنه ولیعصر عج02/7040
41ابوالقاسممنصوری حبیب آبادیصندوق قرض الحسنه حسنات حبیب آباد02/7041
42منوچهرحسین پور بانک رفاه كارگران02/7042
43علیایزدیصندوق باران02/7043
44محمدجعفرغلامیان ورنامخواستیدندانساز02/7044
45محسنجلالیقرض الحسنه پرستوی مهاجر آزادگان02/7045
46سید مجیدهاشمیصندوق قرض الحسنه در شرف تاسیس اندوخته مهرپویان جاوید02/7046
47علیمختاریصندوق قرض الحسنه خوئینی ها02/7047
48مصطفیصادقیصندوق قرض الحسنه شهید شاکر نهضت آباد02/7048
49علیرضادوستیقرض الحسنه در شرف تاسیس کریمان نیک اندیش02/7049
50حسینحیدری نهوجیقرض الحسنه در شرف تاسیس کریمان نیک اندیش02/7050
51خلیلخلیلیقرض الحسنه شهدای انقلاب اسلامی لنج02/7051
52مهدیصادقی زفرهقرض الحسنه حضرت مهدی منتظر(عج) محسن آباد02/7052
53محمدعلیمددیصندوق قرض الحسنه غدير گلپايگان02/7053
54فاطمهصادقیصندوق باران02/7054
55امیداسلام پناهصندوق قرض الحسنه در شرف تاسیس اندوخته مهرپویان جاوید02/7055
56مسعودخورانیقرض الحسنه در شرف تاسیس کریمان نیک اندیش02/7056
57رضارضازاده کهنکیصندوق قرض الحسنه آتیه سازان اکرام02/7057
58احمدمنصوری نورصندوق قرض الحسنه فجر نیر02/7058
59محسنحسین پورصندوق احسان خوشاب خراسان رضوی02/7059
60حسینکریمیقرض الحسنه هجرت02/7060
61محمدرضاداوری پورصندوق قرض الحسنه مربیان پرورشی دزفول02/7061
62سید محمدآثاری شیطوریصندوق قرض‌الحسنه حمزه سیدالشهدا کرج02/7062
63سیدنورالدیننعیمائی موسویقرض الحسنه ولیعصر بندپی شرقی گلوگاه02/7063
64سیدعزیزمعزیصندوق باران02/7064
65سید عبدالکریمصادقیصندوق قرض الحسنه شاکرین02/7065
66سمیهشفیعیصندوق قرض‌الحسنه حمزه سیدالشهدا کرج02/7066
67حسینمرادیصندوق باران02/7067
68محمدجوادشیریمدرس حوزه02/7068
69معصومهمولوی سرندصندوق باران02/7069
70مهردادقایدیصندوق قرض الحسنه غدير گلپايگان02/7070
71سید تقیمیر تقی بانک ملي ايران02/7071
72سودابهکاظمی تکلیمیصندوق قرض الحسنه برکت شهرستان رودبار02/7072
73محسنطالبیصندوق قرض الحسنه نسل فردای اصفهان (شماره ثبت :960)02/7073
74علیدرونکلائیتعاونی اعتبار اعضا وشاغلین نظام پرستار02/7074
75مسعودپناهیبنیاد علوی02/7075
76اسدالهحدادیانقرض الحسنه پرستوی مهاجر آزادگان02/7076
77مریمحسینیصندوق قرض الحسنه مهر محمد شهر البرز02/7077
78پریسامرکزیصندوق قرض الحسنه نسل فردای اصفهان(شماره ثبت :960)02/7078
79حمیدرضاعابدینصندوق قرض الحسنه کرامت احمدآباد مستوفی02/7079
80سیدحمیدمیرزکیئیصندوق قرض الحسنه نوین اسلامی کرج02/7080
81ام السلمهمحمدی پورصندوق باران02/7081
82محمدرضااکبری جور بانک توسعه تعاون02/7082
83کریمفولادگرسازمان زندانهاو امورتربیتی02/7083
84افسانهبیاتصندوق قرض الحسنه دانشجویان ایران02/7084
                                                                                                                 
   


تعداد بازديدها:   4,422