شماره جديد نشريه علمی- تخصصی بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران منتشر شد؛

فصلنامه روند ، سال بیستم، شماره های 61 و 62 ، بهار و تابستان 1392تعداد بازديدها:   14,186