شماره جديد نشريه علمی- تخصصی بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران منتشر شد؛

فصلنامه روند، سال بیستم، شماره‌های 63 و 64 ، پاييز و زمستان 1392تعداد بازديدها:   14,158