فنآوران مالی

در اجرای سیاست بانک مرکزی در خصوص فنآوران مالی و با توجه به هماهنگیهای گسترده به عمل آمده با مقامات و کارشناسان حوزه های بانکی , قضایی, انتظامی و فنآوران مالی برای بهبود دامنه و حوزه کاربرد , ویرایش سوم سند "الزامات , ضوابط و فرآیند اجرایی فعالیت پرداخت یاران و پذیرندگان پشتیبانی شده درنظام پرداخت کشور" برای اجرا در نظام بانکی و شبکه پرداخت کشور نهایی شد.
مطابق با این سند, پرداخت یاران موظفند تا پایان شهریورماه سالجاری نسبت به تطبیق فعالیت خود با چارچوب فوق اقدام نمایند.


تعداد بازديدها:   10,447