ماتريس حسابداری اجتماعی

ماتريس حسابداری اجتماعی

در نظام حسابهای ملی، تهيه ماتريس حسابداری اجتماعی (SAM) به عنوان يک ابزار آماری جهت تجزيه و تحليل نقش نهادهای اقتصادی به ويژه خانوارها در ايجاد و توزيع درآمد توصيه می‌گردد. همچنين براساس چارچوب اين ماتريس، امکان بررسی آثار سياستهای اقتصادی بر خانوارها و ساير نهادهای اقتصادی فراهم می‌شود.

در اين راستا و به منظور تکميل مجموعه حسابهای ملی ايران، «ماتريس حسابداری اجتماعی اقتصاد ايران در سال 1378» توسط اداره حسابهای اقتصادی بانک مرکزی تهيه و نتايج  آن جهت بهره‌برداری منتشر می‌گردد.

 تعداد بازديدها:   42,478