نمونه اساسنامه و فرم های اولیه مربوط به تاسیس بانک ، موسسه اعتباری ، شعبه بانک یا موسسه اعتباری ، دفتر نمایندگی و صرافی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران

فرم شماره 1 ؛ پرسشنامه ويژه تاسيس بانك / موسسه اعتباري (ايراني يا خارجي) در مناطق آزاد تجاري – صنعتي - 139 KB   PDF icon
فرم شماره 2 ؛ پرسشنامه ويژه هيات موسس بانك / موسسه اعتباري در مناطق آزاد تجاري – صنعتي (اشخاص حقوقي) - 89 KB   PDF icon
فرم شماره 3 ؛ پرسشنامه ويژه هيات موسس، هيات‌مديره و مديرعامل پيشنهادي بانك / موسسه اعتباري در مناطق آزاد تجاري – صنعتي (اشخاص حقيقي) - 129 KB   PDF icon
فرم شماره 4 ؛ نکات مورد نظر در تهيه برنامه عملياتي به منظور تاسيس بانک / موسسه اعتباري در مناطق آزاد تجاري - صنعتي - 90 KB   PDF icon
فرم شماره 5 ؛ پرسشنامه ويژه افتتاح شعبه بانك / موسسه اعتباري (خارجي) در مناطق آزاد تجاري - صنعتي - 78 KB   PDF icon
فرم شماره 6 ؛ پرسشنامه ويژه تاسيس دفتر نمايندگي بانك / موسسه اعتباري در مناطق آزاد تجاري - صنعتي - 47 KB   PDF icon
فرم شماره 10 ؛ پرسشنامه ويژه درخواست افتتاح شعبه / باجه توسط بانك / موسسه اعتباري فعال در ايران در منطقه آزاد تجاري – صنعتي - 84 KB   PDF icon
فرم شماره 1-10؛ تائیدیه - 30 KB   PDF icon
فرم شماره 2-10 ؛ پرسشنامه برنامه عملياتي شعبه / باجه پيشنهادي توسط بانك / موسسه اعتباري فعال در ايران در منطقه آزاد تجاري - صنعتي - 53 KB   PDF icon
اساسنامۀ نمونه بانک‌هاي غيردولتي ثبت شده در مناطق آزاد تجاري - صنعتي - 175 KB   PDF icon


تعداد بازديدها:   38,079