1389

1 - بخشنامه شماره 7120/89 مورخ 18/01/1389 ; ابلاغ ضوابط سياستي-نظارتي شبکه بانکي کشور در سال 1389 - 91 KB   PDF icon
2 - بخشنامه شماره 11849/89 مورخ 23/01/1389 ; تاکيد بر منظور نمودن فرش‌هاي دستباف ايراني در زمره جوايز اعطايي به سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز - 82 KB   PDF icon
3 - بخشنامه شماره 16719/89 مورخ 29/01/1389 ; استعلام از بانکهاي دولتي و تازه خصوصي شده در خصوص برنامه زمان‌بندي آنها براي اجراي ماده 15 بسته سياستي-نظارتي شبکه بانکي کشور در سال 1389 - 84 KB   PDF icon
4 - بخشنامه شماره 32532/89 مورخ 16/02/1389 ; ارسال لوح فشرده و بروشور حاوي مشخصات ويژگي‌هاي کنترلي در روي کارت شناسايي ملي - 454 KB   PDF icon
5 - بخشنامه شماره 38995/89 مورخ 25/02/1389 ; پيگيري از بانک ها در خصوص اعلام برنامه زمان بندي براي واگذاري دارايي هاي غير ضرور (مازاد) - 79 KB   PDF icon
6 - بخشنامه شماره 55459/89 مورخ 16/03/1389 ; ابلاغ نامه وزيرمحترم امور اقتصادي ودارايي به بانک ها در خصوص کمک به دريافت ماليات از موديان مالياتي دراجراي صحيح ماده 218 قانون ماليات هاي مستقيم - 98 KB   PDF icon
7 - بخشنامه شماره 80223/89 مورخ 15/04/1389 ; ابلاغ آيين نامه مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی ، اسناد و دفاتر بانکها (منسوخ) - 129 KB   PDF icon
8 - بخشنامه شماره 79378/89 مورخ 15/04/1389 ; اعلام حداقل سرمايه لازم براي ادامه فعاليت به عنوان بانک غيردولتي - 107 KB   PDF icon
9- بخشنامه شماره 90019/89 مورخ 29/04/1389 ; اعلام حداقل مبلغ سپرده گذاري براي افتتاح حساب يارانه نقدي - 81 KB   PDF icon
10 - بخشنامه شماره 116247/89 مورخ 31/05/1389 ; اعلام عدم وجاهت قانوني درج عبارت غيرقابل انتقال بر روي چک‌ها - 86 KB   PDF icon
11 - بخشنامه شماره 134137/89 مورخ 24/06/1389 ; اعلام ممنوعيت هرگونه نقل و انتقال امتياز استفاده از تسهيلات بانکها و موسسات اعتباري - 109 KB   PDF icon
12 - بخشنامه شماره 159643/89 مورخ 24/07/1389 ; تاکيد بر لزوم اجراي ضوابط اجرايي تبصره (1) ماده (186) قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب 27/11/1380 - 89 KB   PDF icon
13 - بخشنامه شماره 163570/89 مورخ 27/07/1389 ; ملغي الاثر نمودن فراز پاياني بند (الف) ماده (11) آيين نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته ، معوق و مشکوک‌الوصول موسسات اعتباري ( ريالي و ارزي) - 92 KB   PDF icon
14- بخشنامه شماره 173772/89 مورخ 10/08/1389 ; ابلاغ آيين نامه تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط - مصوب جلسه مورخ 27/7/1389 شوراي پول و اعتبار (منسوخ) - 333 KB   PDF icon
15- بخشنامه شماره 173768/89 مورخ 10/08/1389 ; ابلاغ دستورالعمل بازرسي مالي و عملياتي و اخذ اطلاعات از موسسات اعتباري - مصوب جلسه مورخ 27/7/1389 شوراي پول و اعتبار - 130 KB   PDF icon
16- بخشنامه شماره 181927/89 مورخ 18/08/1389 ; تاکيد مجدد بر اجراي صحيح مفاد "آيين نامه مدت و طرز نگاهداري اوراق بازرگاني، اسناد و دفاتر بانکها" موضوع بخشنامه شماره 80223/89 مورخ 15/4/1389 - 92 KB   PDF icon
17- بخشنامه شماره 182943/89 مورخ 19/08/1389 ; تبيين ايراد مطروحه توسط مجلس شوراي اسلامي درخصوص ملغي اثر نمودن فراز پاياني بند "الف" ماده 11 آيين نامه وصول مطالبات سررسيدگذشته، معوق و مشکوک‌الوصول موسسات اعتباري (موضوع بخشنامه شماره 163570/89 مورخ 27/7/1389) - 95 KB   PDF icon
18 - بخشنامه شماره 210577/89 مورخ 27/09/1389 ; توثيق اسناد مشاعي مالکين و نسق‌هاي زراعي زارعين در اعطاي تسهيلات بانکي به طرحهاي کشاورزي و منابع طبيعي - 97 KB   PDF icon
19 - بخشنامه شماره 227295/89 مورخ 14/10/1389 ; رويه جديد اخذ مجوز مشارکت حقوقي و سرمايه گذاري بانکها و موسسات اعتباري از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران - 99 KB   PDF icon
20 - بخشنامه شماره 227456/89 مورخ 15/10/1389 ; نکات لازم ‌الرعايه براي بررسي تقاضاي افزايش سرمايه بانکهاي غيردولتي - موضوع مصوبه مورخ 26/5/1389 کميسيون شوراي پول و اعتبار - 93 KB   PDF icon
21 - بخشنامه شماره 229935/89 مورخ 18/10/1389 ; الزام بانکها و موسسات اعتباري به شفاف سازي و افشاء نحوه اعمال تخفيف در برخي از عقود اسلامي براي مشتريان خوش حساب - 97 KB   PDF icon
22 - بخشنامه شماره 229951/89 مورخ 18/10/1389 ; دستورالعمل نحوه توليد، توزيع، جمع آوري و ابطال ايران چک بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران - 138 KB   PDF icon
23 - بخشنامه شماره 245279/89 مورخ 06/11/1389 ; تبيين نحوه اجراي بخشنامه شماره 229951/89 مورخ 18/10/1389 ، موضوع ابلاغ "دستورالعمل نحوه توليد، توزيع، جمع آوري و ابطال ايران چک بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران" - 146 KB   PDF icon
24 - بخشنامه شماره 257248/89 مورخ 21/11/1389 ; معرفي نسبت مانده خالص دارايي‌هاي ثابت به حقوق صاحبان سهام به جاي نسبت مانده مستهلک نشده اموال غيرمنقول به مجموع سرمايه پرداخت شده و اندوخته‌ها - 126 KB   PDF icon
25 - بخشنامه شماره 281433/89 مورخ 17/12/1389 ; ممنوعيت افتتاح هرگونه سپرده‌ سرمايه‌گذاري برخوردار از سود شناور توسط بانکها و موسسات اعتباري - 92 KB   PDF icon
26 - بخشنامه شماره 282801/89 مورخ 19/12/1389 ; تاکيد مجدد بر لزوم افزايش سرمايه بانکها و موسسات اعتباري غيردولتي در اجراي مصوبه شوراي پول و اعتبار - 92 KB   PDF icon
27 - بخشنامه شماره 271277/89 مورخ 08/12/1389 ; اعلام نکات لازم‌الرعايه در بررسي درخواست بانکها و موسسات اعتباري جهت توسعه و بهينه‌سازي واحدهاي بانکي - 136 KB   PDF icon
28 - بخشنامه شماره 274736/89 مورخ 10/12/1389 ; اعلام حدود مجاز وضعيت باز ارزي بانکها و موسسات اعتباري غيربانکي - 94 KB   PDF icon
29 - بخشنامه شماره 284876/89 مورخ 22/12/1389 ; ابلاغ نسخه اصلاح شده آيين نامه مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی ، اسناد و دفاتر بانکها - 197 KB   PDF icon
تعداد بازديدها:   51,403