مرکز ارتباط با مشتریان بانک ها

                                                     مرکز امداد مشتریان، تلفن‌بانک و اینترنت بانک بانک‌ها/موسسات عضو مرکز شتاب

  
ردیفنام بانکنام مرکزشماره مرکزکدشهرشماره تلفن‌بانکآدرس اينترنت بانک
۱آيندهمرکز ارتباط 24 ساعته2766320002۱۲۹۵۷https://www.abplus.ir/
۲اقتصاد نوينمرکز 24 ساعته پاسخگويي ارتباط با مشتريان48031000۸۴۲۹۲https://enbank.ir/s/mfandf
۳ايران زمينسامانه خدمات گوياي بانک ايران زمين24809۲۴۷۶۰https://modern.izbank.ir/webbank/login/loginPage.action?ibReq=WEB
۴ايران ونزوئلامرکز ارتباط با مشتریان 88199081xhttps://ebank.ivbb.ir/netway/index
۵پارسيانصدای پارسیان81151000۸۹۱۱۱https://pib724.com
۶پاسارگادمرکز اطلاع‌رساني82890
82890000
۸۲۸۹۰
۸۲۸۹۰۰۰۰
https://ib.bpi.ir/
۷پست بانک مرکز ارتباطي پست بانک 84284۸۴۲۸۴https://ib.postbank.ir/webbank/login/loginPage.action?ibReq=WEB
۸تجارتمرکز ارتباط مشتریان1554۸۱۲۷۷https://ib.tejaratbank.ir/web/ns/login
۹توسعه تعاونواحد ارتباط با مشتريان بانک توسعه تعاون64380000۸۹۲۲https://modern.ttbank.ir/
۱۰توسعه صادرات ايران پست کشيک شبانه‌روزي88554823۲۷۲۲https://esafir.edbi.ir
۱۱خاورميانهسامانه ارتباط با مشتریان (آشنا)88726690
42557
۴۲۵۵۷https://ib.middleeastbank.ir/ib/loginPage?lang
۱۲دي مرکز ارتباط بانک دی ۲۸۹۳۰۲۷۲۶https://ebank.bdi24.com
۱۳رفاه کارگرانمرکز ارتباط با مشتریان (فراد)۸۵۲۵8307https://www.rb24.ir
۱۴سامان سامان ارتباط۶۴۲۲۶۴۲۲https://ib.sb24.com
۱۵سپه سيستم يکپارچه مديريت ارتباط بانک سپه۱۵۵۷۶۴۰۵۸https://www.ebanksepah.ir/
۱۶سرمايه مرکز ارتباط با مشتريان بانک سرمايه۴۳۷۳۸۲۵۴https://ebanking.sbank.ir/IB-New/login/loginPage.action?ibReq=WEB
۱۷سينامرکز 24 ساعته پاسخگويي بانک سينا۴۸۰۵۲۰۰۰۸۲۴۸۷https://ib.sinabank.ir/webbank/login/loginPage.action?ibReq=WEB
۱۸شهرسامانه نظارت و ارتباطات مردمي۸۶۵۵۸۷۶۱۱https://ebank.shahr-bank.ir/ebank/login/loginPage.action?ibReq=WEB
۱۹صادرات ايرانصداي سپهر۰۹۶۰۲<+span style="font-family:"B Nazanin"">۰۹۶۰۲https://ib.bsi.ir/public-page.ib
۲۰صنعت و معدن-۲۷۸۷۳۲۳۲۷۵۰۲۴modern.bim.ir
۲۱قرض‌الحسنه رسالت مرکزامداد مشتريان۴۷۴۷
 
۲۴۹۳۰https://ibank.rqb.ir/
۲۲قرض‌الحسنه مهر ايران مرکز ارتباط با مشتريان4322۸۵۲۸https://ib.qmb.ir/webbank/login/loginPage.action?ibReq=WEB
۲۳کارآفرينمرکز ارتباط کارافرين۲۳۳۵۰۲۳۶۴۰https://e.karafarinbank.ir/login
۲۴کشاورزيمرکز ارتباط سبز بانک کشاورزي۸۱۳۰۱۰۹۶۰۳
۸۳۰۳
https://ib.bki.ir/pid2.lmx
۲۵گردشگريمرکز ارتباط با مشتري۲۳۹۵۰۸۶۷۹۹https://ibank.tourism-bank.com
۲۶مسکنمرکز مشاوره و اطلاع‌رسانی بانک مسکن۱۸۳۰۶۴۰۹۶https://ib.bank-maskan.ir
۲۷ملتمرکز ارتباط ملت۱۵۵۶۸۱۳۲https://ebanking.bankmellat.ir
۲۸ملي ايران  مرکز ارتباط مردمی ۶۴۱۴۰۰۹۶۲۲
۲۷۸۴
https://ebank.bmi.ir/mbsweb/bankmelli/login.aspx
۲۹موسسه اعتباري مللواحد امداد مشتريان۸۸۲۱۰۰۰۷۵۷۷۵۱
۵۷۷۵۲
https://ebmelal.ir/melal/loginPage
۳۰موسسه اعتباري نورمرکز ارتباط با مشتریان ۴۲۹۳۱۰۱۰۲۸۳۶http://ib.noorbank.ir/


تعداد بازديدها:   38,259