اقتصاد چگونه کار می‌کند (۱)


 
موضوع: استقلال بانک مرکزی - 1
 
دکتر علی بهادر، دکترای اقتصاد پولی
 
موضوعات و موارد مطرح شده در این کلیپ‌ صرفاً نظرات کارشناسی است و به‌عنوان مواضع یا نظرات بانک مرکزی یا اداره روابط‌عمومی قلمداد نمی‌شود.
 


تعداد بازديدها:   686