اقتصاد چگونه کار می‌کند (9)
موضوع: معرفی بازار بین بانکی - 4

دکتر سید محمدهادی سلطان العلمایی، دکترای اقتصاد پولی

موضوعات و موارد مطرح شده در این کلیپ‌ صرفاً نظرات کارشناسی است و به‌عنوان مواضع یا نظرات بانک مرکزی یا اداره روابط‌عمومی قلمداد نمی‌شود. 


تعداد بازديدها:   654