شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران

خلاصه نتايج به‌دست آمده از شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران براساس سال پايه 100=1390 به شرح ذيل است:
- شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در فروردين‌‌ماه 1393 به عدد188.5 رسيد که نسبت به ماه قبل 1.0 درصد افزايش يافت.
- شاخص مذکور در فروردين‌‌ماه 1393 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل17.4 درصد افزايش داشته است.
- نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به فروردين‌‌ماه 1393نسبت به دوازده ماه منتهي به فروردين‌ماه 1392 معادل32.5 درصد مي‌باشد.
لازم به ذکر است، بر اساس اعلام مرکز آمار ايران :
- نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به فروردين ماه 1393 نسبت به دوره مشابه سال قبل  معادل30.2  درصد مي‌باشد.
- همچنين براساس اين محاسبات، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ايران در فروردين‌‌ماه 1393 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل17.6 درصد افزايش داشته است.
مقايسه نتايج فوق الذکر، بيانگر آن است که تغييرات شاخص قيمت در دو بررسی نسبت به ماه مشابه سال قبل تقريبا برابر بوده و جهت تغييرات  نرخ تورم (ميانگين دوازده ماهه ) نيز کاملاً همسو و سازگار می باشد.

 


تعداد بازديدها:   7,497