شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران

خلاصه نتايج به‌دست آمده از شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران براساس سال پايه 100=1390 به شرح ذيل است:
- شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در ارديبهشت‌‌ماه 1393 به عدد 190.8 رسيد که نسبت به ماه قبل1.2 درصد افزايش يافت.
- شاخص مذکور در ارديبهشت‌‌ماه 1393 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل16.6 درصد افزايش داشته است.
- نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به ارديبهشت‌‌ماه 1393 نسبت به دوازده ماه منتهي به ارديبهشت‌ماه 1392 معادل30.3 درصد مي‌باشد.تعداد بازديدها:   4,154