شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران

خلاصه نتايج به‌دست آمده از شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران براساس سال پايه 100=1390 به شرح ذيل است:
- شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در مرداد‌‌ماه 1393 به عدد 199.3رسيد که نسبت به ماه قبل1.3درصد افزايش يافت.
- شاخص مذکور در مرداد‌ماه 1393 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 14.7درصد افزايش داشته است.
- نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به مرداد‌‌ماه 1393 نسبت به دوازده ماه منتهي به مرداد‌ماه 1392 معادل23.2 درصد مي‌باشد.تعداد بازديدها:   3,704