شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران

خلاصه نتايج به‌دست آمده از شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران براساس سال پايه 100=1390 به شرح ذيل است:
- شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در شهريور‌‌ماه 1393 به عدد202.0 رسيد که نسبت به ماه قبل1.4 درصد افزايش يافت.
- شاخص مذکور در شهريور‌ماه 1393 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل14.4درصد افزايش داشته است.
- نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به شهريور‌‌ماه 1393 نسبت به دوازده ماه منتهي به شهريور‌ماه 1392 معادل21.1 درصد مي‌باشد
.تعداد بازديدها:   3,547