از سوی اداره آمار اقتصادی اعلام شد،

شاخص بهای تولید کننده در ایران طی آبان ماه جاری

خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای تولید کننده در ایران براساس سال پایه (100=1390) به شرح ذیل است:
- شاخص بهای تولید کننده در ‌ایران در آبان ماه 1393 به عدد 207.8 رسید که نسبت به ماه قبل  0.6 درصد افزایش یافت.
- شاخص مذکور در آبان ماه 1393 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل  13.0 درصد افزایش داشته است.
- شاخص بهای تولیدکننده در ایران، در دوازده ماه منتهی به آبان ماه 1393 نسبت به دوازده ماه منتهی به آبان ماه 1392 به‌میزان 17.7 درصد افزایش نشان می‌‌دهد.تعداد بازديدها:   2,690