نرخ تورم آذر ماه به 17.2 درصد رسید

 خلاصه نتايج به‌دست آمده از شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران براساس سال پايه 100=1390 به شرح ذيل است:
- شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در آذرماه 1393 به عدد 211.7 رسيد که نسبت به ماه قبل1.9 درصد افزايش يافت.
- شاخص مذکور در آذرماه 1393 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 16.7 درصد افزايش داشته است.
- نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به آذرماه 1393 نسبت به دوازده ماه منتهي به آذرماه 1392 معادل 17.2 درصد مي‌باشد.تعداد بازديدها:   3,541