از سوی اداره آمار اقتصادی،

شاخص بهای تولید کننده در ایران طی آذرماه 93 اعلام شد

خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای تولید کننده در ایران براساس سال پایه (100=1390) به شرح ذیل است:
-  شاخص بهای تولید کننده در ‌ایران در آذر ماه 1393 به عدد209.2 رسید که نسبت به ماه قبل 0.7 درصد افزایش یافت.
-  شاخص مذکور در آذر ماه 1393 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 13.1 درصد افزایش داشته است.
-  شاخص بهای تولیدکننده در ایران، در دوازده ماه منتهی به آذر ماه 1393 نسبت به دوازده ماه منتهی به آذر ماه 1392 به‌میزان 16.6  درصد افزایش نشان می‌‌دهد

 تعداد بازديدها:   3,108