مقررات حاكم برمركز شتاب

مقررات فوق مشتمل بر شش  فصل، پنجاه  و نه  ماده و شانزده  تبصره  در خرداد ماه هزار و سيصد و هشتاد و يک  پس از تصويب شوراي پول واعتبار به شبکه  بانکي  کشور ابلاغ گرديد.تعداد بازديدها:   22,534