شاخص‌های اقتصادی

در هر کشور برنامه‌ريزی و تجزيه و تحليل اقتصادی مستلزم در اختيار داشتن ابزارهايی نظير حسابهای ملی و ساير حسابهای کلان و همچنين شاخصهای اقتصادی مناسب می‌باشد. امروزه در کشورهای مختلف طيف وسيعی از شاخصها توسط مراجع مختلف آماری و علمی نظير سازمانهای دولتی، سازمانهای بين‌المللی، دانشگاهها و ساير مراکز در زمينه‌های مختلف تهيه می‌شود. از جمله مهمترين شاخصهای اقتصادی، شاخص بهره‌وری می‌باشد. از آنجا که بهره‌وری يکي از منابع تامين‌کننده رشد اقتصادی مي‌باشد لازم است اطلاعات معتبر، استاندارد و قابل اتکايي از وضعيت و روند تغييرات آن در دست باشد. اداره حسابهای اقتصادی به منظور پاسخگويي به اين نياز به محاسبه و انتشار شاخصهای بهره‌وری مبادرت نموده است.

يکي ديگر از شاخصهای مورد استفاده در تجزيه و تحليل‌ اقتصادی، شاخص «نسبت فزاينده سرمايه به توليد» مي‌باشد که بيانگر مقياسی از بهره‌وری سرمايه بوده و از نسبت سرمايه‌گذاری در دوره‌های گذشته به افزايش توليد در دوره‌های بعد بدست مي‌آيد. مقادير بالاتر اين شاخص نشان‌دهنده سطح پايين‌تر بهره‌وری سرمايه در يک اقتصاد می‌باشد.

تعداد بازديدها:   91,911