شماره جديد نشريه علمی- تخصصی بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران منتشر شد؛

مجله روند، سال هفدهم- شماره های 52 و 53 بهار و تابستان 1386تعداد بازديدها:   19,413