موجودی سرمايه

اداره حسابهای اقتصادی بانک مرکزی در راستای گسترش و تکمیل مجموعه حسابهای ملی و فراهم ساختن آمار پایه‌ای مورد نیاز، برآورد موجودی سرمایه را در اقتصاد ایران طی سالهای اخیر در دستور کار قرار داده و پس از طی مراحل کارشناسی و تعاملات آماری مورد نیاز با حوزه‌های مرتبط، نتایج حاصل از اقدامات به عمل آمده را منتشر می‌نماید.
موجودی سرمایه یا «دارائی‌های تولید شده ثابت مشهود» عبارت است از مجموعه کالاهای سرمایه‌ای فیزیکی مشهود کشور که قابل اندازه‌گیری بوده و در فرایند تولید کالاها و خدمات و ایجاد درآمد نقش دارند. بنا به تعریف نظام حسابهای ملی، موجودی سرمایه، خالص ارقام تجمعی تشکیل سرمایه با توجه به طول عمر مفید آنها می‌باشد. بنابراین موجودی سرمایه را می‌توان مجموع ارزش «ساختمان و تأسیسات» و «ماشین‌آلات و تجهیزاتی» دانست که در فرایند تولید مورد استفاده قرار گرفته یا قابل استفاده می باشند.
براساس پيشنهاد نظام حساب‌های ملی به منظور برآورد موجودی سرمایه، از روش «موجودی‌گیری دائمی»  استفاده شده است.
با توجه به اصلاحات به عمل آمده و تغيير سال پايه مجموعه حسابهاي ملي ايران ، سری های زماني موجودي سرمايه نيز بر اساس سا‌‌‌ل های  پايه 1383 و 1390 در دسترس می باشند.تعداد بازديدها:   71,450