شماره جديد نشريه علمی- تخصصی بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران منتشر شد؛

مجله روند، سال هفدهم- شماره‌های 54 و 55 پاییز و زمستان 1387تعداد بازديدها:   20,443